-- Team Jigoku Germany --

European Organisation for Self Defense e.V.
Team Jigoku Germany
c/o Saiko Shihan Marcel Vanderschaeghe
Caroline-Herschel-Weg 10
Germany - 53229 Bonn

Mail: germany@team-jigoku.com

Entree of Team Jigoku International
Honbu of Team Jigoku
Website of the EOS e.V.
Website of the Budokai Bonn e.V.
Website of the TSV Bonn rrh. 1897/07 e.V. - Jujitsu
Website of Saiko Shihan Vanderschaeghe
Website of Hanshi Shihan Marc Howes - Kyokushin Budokai Goshin Do